Нормативтік құжаттар

Қашықтықтан оқыту барысында оқытушы-емтихан алушыға аралық аттестаттауды ұйымдастыру және өткізуге арналған нұсқаулық Қашықтықтан оқыту кезеңінде аралық және қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу туралы кафедра меңгерушілеріне нұсқаулық Қашықтықтан оқыту жағдайында аттестаттауды ұйымдастыру және өткізу жөніндегі декан және декан орынбасарларына арналған нұсқаулық Қашықтықтан оқыту жағдайында аралық / қорытынды аттестаттау рәсімдерін өткізу бойынша білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для преподавателя - экзаменатора по организации и проведению промежуточной аттестации в условиях ДОТ Инструкция для заведующего кафедрой по организации и проведению промежуточной аттестации в условиях ДОТ Инструкция для деканов и заместителей деканов по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации в условиях ДОТ Инструкция для обучающихся по прохождению процедур промежуточной аттестаций в условиях ДОТ Инструкция для преподавателей Moodle Инструкция обучающемуся Экзамен Инструкция преподавателю Экзамен Күндізгі бөлімде оқитын білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для студентов очной формы обучения ҚБТ қолдану арқылы күндізгі оқу формасындағы білім алушыларға арналған нұсқаулық Инструкция для обучающихся очной формы обучения с применением ДОТ Инструкция по проведению видео конференции в ZOOM
Онлайн-прокторинг
Соңғы видеолар